O NÁS

Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vyšná slaná je dobrovoľnou, nezávislou organizáciou podielnikov, ktorej cieľom je zastupovať a presadzovať záujmy vlastníkov lesov, účelne využívať združený podielnicky majetok, starostlivo ho obhospodarovať a zveľadovať, pričom odpredávať produkty výroby tak, aby tieto prinášali prospech.
Spoločnosť je združenie bývalých vlastníkov a bývalých členov: Pasienkovej spoločnosti, Langoferovej spoločnosti, Stankovičovej spoločnosti, Urbariálnej spoločnosti, Spoločnosti Brezina, Spoločnosti Peterbeng a terajších vlastníkov, ktorí získali svoje podiely kúpou, dedením a darom, či inými zákonnými prostriedkami v SR.

Názov spoločnosti: Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Vyšná slaná
Výmera: 740,3 ha
Registrovaná: vložka č.:R-0010/RV
Výbor:  
predseda: Ing. Ján Hric
podpredseda: Ondrej Benedikty (č.d.10)
tajomník: Ing. Vladimír Lukáč (č.d.154)
členovia: Milan Kasper (č.d.121)
  Slavomír Lukáč (č.d.155)
Dozorná rada:  
predseda: Ing Ján Hric Kováč (č.d.31)
členovia: Ondrej Hric (č.d.104)
  Andrej Benedikty (č.d.23)
Lesník + OLH: Michal Teraj
Ekonóm: Miroslava Lukáčová
Pokladník: Katarína Šlejzáková