Rokovací poriadok výboru LS-PS Vyšná Slaná

 

Výbor LS-PS je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Za svoju činnosť' zodpovedá zhromaždeniu LS-PS Vyšná Slaná.

 

Hlasovanie - výbor LS-PS Vyšná Slaná rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru. Každý čleň výboru LS-PS Vyšná Slaná má jeden hlas. Výbor LS-PS Vyšná Slaná volí zo svojich členov podpredsedu výboru LS-PS Vyšná Slaná a tajomníka výboru LS-PS Vyšná Slaná. Každý člen výboru LS-PS Vyšná Slaná môže dať svoj hlas len jednému kandidátovi na funkciu.

 

Predseda LS-PS - riadi rokovanie výboru LS-PS Vyšná Slaná, v prípade jeho

neprítomnosti ho zastupuje ho zastupuje podpredseda výboru LS-PS Vyšná Slaná.

Zasadnutia výboru LS-PS Vyšná Slaná zvoláva pozvánkou na ktorej sú uvedené hlavné body program min. 7 dní pred dňom konania zasadania výboru LS-PS Vyšná Slaná.

 

Zápisnica - o priebehu rokovania výboru LS-PS Vyšná Slaná a prijatých uzneseniach sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia. Zápisnica sa vyhotovuje trojmo, lx pre predsedu, lx pre tajomníka a lx pre predsedu DR. Zápisnicu podpisuje predseda a zapisovateľ. Závery z rokovania výboru sa uvádzajú v uznesení. Uznesenie sa vyhotovuje lx pre každého člena výboru a lx pre predsedu DR. Uznesenie podpisuje predseda výboru, zapisovateľ' a overovatelia,  jeden z nich je spravidla člen DR.

 

Pri uzneseniach vykonávacieho typu sa uvádza aj termín vykonania úlohy a zodpovedná osoba. Pre ostatné pracovne viazane osoby sa robí výpis z uznesenia v troch bodoch,  ktoré sa ich tykajú.

 

Uznesenia sa číslujú poradovým číslom a za lomítkom je rok prijatia uznesenia. Plnenie uznesení kontroluje výbor LS-PS Vyšná Slaná a uznesenia sa zverejňujú na webe – na stránke urbáru - www.urbarvynaslana.sk

 

Termín na vyhotovenie zápisnice a uznesenia je do 7. kalendárnych dní.

 

Rokovanie  -  rokovanie výboru LS-PS Vyšná Slaná sa uskutočňuje v termíne a v čase uvedenom na pozvánke. Účasť' na rokovaní výboru LS-PS Vyšná Slaná sa potvrdzuje podpisom na prezenčnej listine. Prezentácia sa začína 15 min. pred začiatkom rokovania výboru LS-PS Vyšná Slaná. Predkladateľ' správy, resp. v návrhu jasne, zrozumiteľne a stručne prednesie správu a v jej závere návrh na uznesenie. K predkladanému materiálu sa môžu vyjadriť' všetci členovia výboru. Členovia DR majú poradný hlas. Po rokovaní sa o každom bode hlasuje - ZA - zeleným lístkom, PROTI - červeným lístkom alebo ZDRŽAL SA - bielym lístkom. Hlasujú členovia výboru.

 

Diskusia - do diskusie sa môže zapojiť' každý prítomný príspevkom,  ktorý je zakončený návrhom.  Dĺžka príspevku by spravidla nemala presiahnuť' 5 min.

 

Odmena - za účasť' na rokovaní výboru LS-PS Vyšná Slaná dostavajú členovia výboru a DR odmenu podľa poriadku odmeňovania , ktorý bol schválený valným zhromaždením. Pri nedodržaní začiatku rokovania výboru LS-PS Vyšná Slaná sa meškajúcemu kráti odmena za zasadanie o 1/3 . Pri meškaní, ktoré prekročí 1 hod. sa odmena kráti cela bez ohľadu na ospravedlnenie.

 

Ostatné - každý pozvaný na zasadanie výboru LS-PS Vyšná Slaná je povinný zúčastňovať' sa rokovania v triezvom stave, zachovávať' počas rokovania princípy slušnosti. Diskusia je k veci s rešpektovaním dobrých medziľudských vzťahov.

 

 Každá správa sa predkladá v písomnej forme vrátane návrhu opatrení.

 

Tento rokovací poriadok bol schválený na zasadnutí výboru LS-PS Vyšná Slaná

6.5.2015 počtom hlasov 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa.

 

Vyhotovil : Ing. Ján Hric, predseda LS-PS

Vo Vyšnej Slanej dňa 6.5.2015